Regulamin zakupów ważny od 25.12.2014r.:

 

I. Informacje Ogólne

1. Niniejszy Regulamin zakupów sklepu internetowego raro.pl został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem raro.pl (dalej: „Sklep”) jest Sprzedający:
RARO Sp.Z O.O. Sp. K.
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/36
NIP: 718-216-38-68, Regon: 523833637

3. Kontakt ze Sklepem: za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@raro.pl; telefonicznie: +48 510 510 040, (koszty połączeń wg taryf operatora) lub pisemnie: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/36.

II. Warunki Zakupów
1. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią opisów towarów przed dokonaniem zakupu i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości ze Sprzedającym.
3. Wszystkie towary są nowe i wolne od wad. Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności opisów towarów ze stanem faktycznym. Zdjęcia towarów, w tym kolorystyka, zamieszczone w opisach służą wyłącznie do celów poglądowych. Na życzenie Klienta, Sprzedający może dostarczyć rzeczywiste zdjęcie okładki w trybie indywidualnego zapytania przed zakupem.
4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców.
5. Ceny towarów w Sklepie są podane w złotówkach i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.
6. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za towar:

1) przelew na następujący rachunek bankowy:
10 1050 1953 1000 0090 3289 6459
RARO Sp.Z O.O. Sp. K.
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/36
2) poprzez system iMoje ING to system gwarantowanych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta.

3) płatność przy odbiorze.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych. Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, In- post i JAS FBG zgodnie z aktualnym cennikiem dostawy.
8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
9. Złożone zamówienia w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) do godziny 12.00 realizujemy tego samego dnia, zamówienia złożone po 12.00 wysyłamy dnia następnego.

III. Rabat dla stałych klientów
Rabat przyznawany jest indywidualnie klientom firmowym związanym z branżą meblarską takim jak zakłady stolarskie, producenci mebli i projektanci wnętrz.

Wysokość rabatu ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta.
Uwaga! Rabat nie obowiązuje na ceny produktów w PROMOCJI.
Rabaty przyznawane za zakupy w sklepie internetowym raro dokonane na stronie raro.pl nie łączą się z rabatami przyznanymi w siedzibie firmy lub w jej oddziale.
Po zalogowaniu w sklepie wszystkie ceny automatycznie obniżają się o kwotę przydzielonego rabatu.

Aby kupować taniej należy:

  • Zarejestrować się w naszym sklepie jako firma
  • Aktywować konto
  • Przesłać dane firmy na adres: biuro@raro.pl
  • Poczekać na weryfikację danych i wiadomość z potwierdzeniem uzyskania rabatu


IV. Gwarancja, zasady reklamacji

1. Towary objęte są gwarancją producenta.
2. W chwili odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki oraz do zgłoszenia przewoźnikowi uwag odnośnie uszkodzeń mechanicznych produktów podczas transportu lub niekompletności towaru.
3. Klient zobowiązany jest do używania towaru oraz jego montażu zgodnie z zaleceniami, wskazówkami i instrukcją producenta.
4. Reklamacje odnośnie wad towaru mogą być składane mailowo na adres: reklamacje@raro.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. Formularz reklamacyjny do pobrania.
5. Reklamowany towar powinien zostać przesłany Sprzedającemu na adres siedziby, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu towaru.
6. Sprzedający poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia odebrania towaru, bez podania przyczyny. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Klient może skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy wysłać na adres:
RARO Sp. Z O.O. Sp. K. , 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/36 lub mailowo na adres reklamacje@raro.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru wraz z formularzem odstąpienia od umowy i dokumentem sprzedaży Sprzedającemu przed jego upływem.

3. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z numerem konta bankowego, na które mamy dokonać zwrotu należności za towar.
4. Zwracany towar musi być kompletny i niezniszczony, nienoszący śladów używania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty wysyłki do sprzedawcy oraz odpowiedniego zabezpieczenia towaru podczas transportu.
6. Uiszczona przez Klienta należność za towar, zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwracanego towaru.
7. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

VI. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego biuro@raro.pl jest:
RARO Sp. Z O.O. Sp. K.
Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 


Cieszy nas zainteresowanie naszą ofertą.
Postaramy się więc, aby żadne Państwa pytanie nie pozostało bez odpowiedzi.