OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
RARO sp. z o.o. sp. k.


Integralną częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży jest Norma zakładowa wykonania elementów
meblowych NA PODSTAWIE POLSKICH NORM BN-86 7140-15, BN-81-7140-11, EN-324


§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży RARO sp. z o.o. sp. k. – na podstawie art. 384 Kodeksu
Cywilnego – zostały przez Strony zaakceptowane, wiążą je i stanowią treść Umowy Sprzedaży,
o ile inaczej nie zostanie postanowione.
2. O ile inaczej nie zostanie postanowione pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży będą
miały następujące znaczenie:
a. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
b. Umowa Sprzedaży – umowa, mająca za przedmiot sprzedaż Produktów zawarta
pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zgodnie z niniejszymi OWS,
c. Sprzedający – RARO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 12/36, 00-
048 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0001005730, NIP: 7182163868, REGON: 523833637,
d. Placówka handlowa – każdy z punktów handlowych prowadzonych przez
Sprzedającego,
e. Kupujący – podmiot nabywający produkty w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej, lub Konsument,
f. Produkty – towary i usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży,
g. Zamówienie – oznacza zamówienie na sprzedaż Produktów złożone Sprzedającemu
przez Kupującego zgodnie z niniejszymi OWS,
h. Cennik – obowiązujący Strony wykaz cen Produktów,
3. Niniejsze OWS dotyczą wszystkich Umów Sprzedaży, a także wszystkich ofert złożonych
Sprzedającemu przez Kupującego, jak również wszystkich złożonych Kupującemu przez
Sprzedającego zaproszeń do składania ofert i Zamówień Zakupu, dotyczących realizacji umów
sprzedaży Produktów.
4. OWS mogą być przez Sprzedającego modyfikowane, zmieniane, bądź niektóre ich
postanowienia wyłączane od stosowania. Zmiany OWS wiążą Kupującego od daty ich
doręczenia Kupującemu w tej samej formie i w tym samym trybie, w których nastąpiło
doręczenie Kupującemu niniejszych OWS.
5. W razie rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią Umowy Sprzedaży lub załączników
szczegółowych do Umowy Sprzedaży, pierwszeństwo przed OWS ma treść Umowy Sprzedaży,
a następnie załączniki szczegółowe.
6. W razie, gdy w Umowie Sprzedaży ustalone zostaną warunki INCOTERMS, to uregulowania
OWS odbiegające od ustalonych warunków INCOTERMS będą miały pierwszeństwo chyba, że
Strony w Umowie Sprzedaży postanowią inaczej.
7. Treść niniejszych warunków OWS została opublikowana na stronie internetowej Sprzedającego
www.raro.pl.


§2.
ZAMÓWIENIA
1. Sprzedaż Produktów będzie następowała wyłącznie na podstawie Zamówień składanych
Sprzedającemu przez Kupującego w trybie określonym w § 2 ust. 2 poniżej.
2. Zamówienia będą składane przez Kupującego ustnie (wobec pracownika Sprzedającego w
Placówce Handlowej Sprzedającego), telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
3. W terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia Sprzedający uprawniony jest do złożenia
oświadczenia (ustnie, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o
odmowie przyjęcia zamówienia. Jednocześnie z odmową przyjęcia zamówienia Sprzedający
uprawniony jest do złożenia propozycji korekty Zamówienia, a jej przyjęcie przez Kupującego
traktowane będzie jako złożenie nowego Zamówienia. Skorzystanie przez Sprzedającego z
powyższego uprawnienia do odmowy przyjęcia Zamówienia nie rodzi po stronie Kupującego
jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego (w szczególności roszczeń odszkodowawczych).
4. Zamówienia są realizowane w terminach wskazanych przez Sprzedającego. Zamówienia mogą
być realizowane jednorazowo lub częściami według harmonogramu wskazanego przez
Sprzedającego. W przypadkach, w których Kupujący w treści Zamówienia wskaże oczekiwany
termin jego realizacji, Sprzedający ma prawo odmówić realizacji takiego Zamówienia (§ 2 ust.
3 stosuje się odpowiednio).
5. Jeżeli dostawa Produktów w całości lub w części nie może być zrealizowana na czas, to
Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego i uzgodnić z
Kupującym nowy termin dostawy.


§3.
ODBIÓR PRODUKTÓW
1. O ile nie zostanie postanowione inaczej, wydanie zamówionych Produktów i ich odbiór przez
Kupującego będzie następowało w Placówce Handlowej Sprzedającego, w której złożono
Zamówienie. W przypadku Zamówień skierowanych drogą pisemną lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej Kupujący w treści Zamówienia wskazuje, w której spośród placówek
handlowych Sprzedającego nastąpić ma odbiór Produktów. Strony mogą ustalić odmienne
warunki dostawy i odbioru Produktów polegające na tym, iż Sprzedający dostarczy (na koszt i
ryzyko Kupującego) Produkty do miejsca odbioru wskazanego przez Kupującego. W tym
ostatnim przypadku na Kupującym spoczywa obowiązek rozładunku dostarczonych Produktów.
2. Dokumentem stwierdzającym dostarczenie Produktów Kupującemu będzie faktura VAT
wystawiana przez Sprzedającego w momencie odbioru Produktów przez Kupującego. Za datę
dostawy Produktów uważa się datę wydania Kupującemu faktury VAT.
3. Przejście wszelkich ryzyk i kosztów związanych z Produktami nastąpi z chwilą odbioru
Produktów.
4. Przejście własności Produktów na Kupującego nastąpi z chwilą zapłaty na rzecz Sprzedającego
ceny Produktów oraz wszelkich należności związanych z realizacją Zamówienia. Jeżeli Produkty
objęte zastrzeżeniem własności zostaną sprzedane przez Kupującego dalszemu nabywcy przed
uregulowaniem w całości koniecznej należności, niniejszym Kupujący przelewa na
Sprzedającego wierzytelność przeciwko przyszłym nabywcom o zapłatę ceny zakupu. W takiej
sytuacji Kupujący zobowiązany jest do poinformowania nabywcy o dokonanym przelewie
wierzytelności z kopią do Sprzedającego pod rygorem wstrzymania wykonania przez
Sprzedającego wszystkich lub niektórych umów zawartych z Kupującym. W zakresie, w jakim
ważność zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego podlega określonym warunkom
lub wymaga zachowania określonej formy w danym kraju przeznaczenia, Kupujący jest
zobowiązany spełnić te wymagania pod rygorem wstrzymania wykonania przez Sprzedającego
wszystkich lub niektórych umów zawartych z Kupującym. Ponadto, Kupujący jest zobowiązany
dostarczyć towary do nabywcy także w sytuacji zastrzeżenia prawa własności na rzecz
Sprzedającego rozszerzonego o przelanie wierzytelności o zapłatę ceny zakupu. Przetworzenie
lub połączenie towarów należących do Sprzedającego z innymi rzeczami ruchomymi skutkuje
powstaniem współwłasności Sprzedającego na tych rzeczach w stosunku proporcjonalnym
ceny Produktów Sprzedającego do ceny tych rzeczy ruchomych. Prawo współwłasności na tych
rzeczach nie może być przeniesione na Kupującego dopóki ten ostatni nie zapłaci ceny zakupu
w całości. Kupujący przyjmuje, że będzie domagał się ustalenia zakazu przenoszenia własności
towarów w umowach z osobami trzecimi pod rygorem wstrzymania wykonania przez
Sprzedającego wszystkich lub niektórych umów zawartych z Kupującym.


§4.
NADWYŻKI I NIEDOBORY
Strony są zgodne co do tego, że nadwyżki bądź niedobory w dostawie w wysokości 10 % zamówionej
ilości Produktów nie stanowią wady i nie podlegają reklamacji. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty
ceny za Produkty w ilościach, które zostały przez niego odebrane.


§5.
CENA
1. Produkty będą sprzedawane Kupującemu po cenach określonych w obowiązujących na dzień
sprzedaży cennikach, a w przypadku ich braku, po cenach wskazanych przy wystawionych
Produktach lub po cenach ustalonych indywidualnie.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Produktów, w szczególności do
zmiany cen wskazanych w cennikach. O zmianie cen Sprzedający poinformuje Kupującego
poprzez zamieszczenie nowego cennika na stronie internetowej, bądź poprzez skorygowanie
cen wskazanych przy wystawionych Produktach. Nowe ceny obowiązywać będą od momentu
zamieszczenia cennika na stronie internetowej Sprzedającego lub skorygowania cen
wskazanych przy wystawionych Produktach.
3. Jeżeli nie zostało to inaczej określone, wszystkie podane ceny są cenami netto i Sprzedający
doliczy do nich podatek VAT w wysokości obowiązującej na datę dostawy Produktów.
4. Udzielenie rabatu lub obniżki cen może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego
uzgodnienia obu Stron Umowy. Rabaty lub obniżki mogą zostać przez Strony ustalone na stałe
lub jednorazowo, dla konkretnego Zamówienia.
5. O, ile Strony inaczej nie postanowią, płatność za dostarczone Produkty następuje w ciągu 14
dni od daty ich wydania Kupującemu. Sprzedający jest uprawniony do uzależnienia realizacji
Zamówienia od wpłaty przez Kupującego zaliczki na poczet ceny zakupu lub dokonania pełnej
przedpłaty ceny za zamówione Produkty. Płatność następować będzie na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Sprzedającego w momencie wydania Produktów, a w przypadku
przedpłat lub zaliczek, na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych wystawianych w
momencie złożenia Zamówienia.
6. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności wobec Sprzedającego z
wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego wynikającymi z Umowy Sprzedaży tylko
wtedy, gdy jego roszczenia wobec Sprzedającego wynikają z Umowy Sprzedaży i są ustalone
prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu uprawnionego do rozstrzygania sporów
dotyczących roszczenia lub zostały uznanie na piśmie przez Sprzedającego.


§6.
DOKUMENTY ROZRACHUNKOWE
1. Dokumentem rozrachunkowym będzie faktura VAT wystawiona zgodnie ze stanem faktycznym
i ogólnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
2. Wszelkie płatności będą dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przelewem na
konto bankowe Sprzedającego wskazane na fakturze VAT. Za datę zapłaty uznaje się datę
wpłynięcia środków na konto bankowe Sprzedającego.


§7.
GWARANCJA
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy produktu przez Sprzedającego.
2. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu i obowiązuje na terytorium RP.
3. Udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towarów powstałych w
trakcie transportu towarów z magazynu Sprzedającego do miejsca ich przeznaczenia.
4. Sprzedający musi być natychmiast poinformowany przez Kupującego pisemnie o wykryciu
jakichkolwiek wad produktu. W przeciwnym wypadku wszystkie prawa z gwarancji są
wyłączone.
5. Jeśli Kupujący przy odbiorze produktu nie sprawdzi produktu i natychmiast nie zawiadomi
Sprzedającego o dostrzeżeniu jakiejkolwiek wady, jego uprawnienia z tytułu gwarancji są
wyłączone.
6. Jeśli jakiekolwiek wady zostaną dostrzeżone w terminie późniejszym i Kupujący nie poinformuje
o tym Sprzedającego natychmiast po jej wykryciu, żądania z tytułu gwarancji będą wyłączone.
7. Z zastrzeżeniem powyższych zapisów, uprawnienia z niniejszej gwarancji przysługują
Kupującemu wyłącznie w przypadku pełnej i terminowej płatności na rzecz Sprzedającego cen
zakupu danych Produktów.
8. W ramach gwarancji w przypadku uznania wady przez Sprzedającego Kupujący będzie miał
prawo ograniczone jedynie do bezpłatnej wymiany wadliwej części Produktu. W każdym
przypadku koszty demontażu zamontowanych wadliwych Produktów oraz/lub ich dostarczenia
do Sprzedającego w ramach udzielonej gwarancji obciążają Kupującego i odbywają się na jego
ryzyko. W przypadku, gdy zgłoszona wada nie będzie podlegać udzielonej gwarancji,
Sprzedający odeśle towar do Kupującego na jego koszt i ryzyko.
9. Jakiekolwiek roszczenia o odszkodowanie związane z wadą są wyłączone. Odpowiedzialność
odszkodowawcza Sprzedającego zaistnieje wyłącznie w przypadku, gdy wada i szkoda zostały
umyślnie spowodowane przez Sprzedającego albo w wyniku rażącego zaniedbania ze strony
Sprzedającego. Odpowiedzialność za zaniedbanie inne niż rażące jest wyłączona, w
szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za konsekwencje szkody, szkody do własności,
straty dochodu, straty interesu i szkody będące skutkiem żądań osób trzecich względem
Kupującego. Ani Sprzedający ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody poniesione przez Kupującego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma również
zastosowanie do przypadków opóźnienia całości albo części dostawy, a także obejmuje
roszczenia regresowe wobec Sprzedającego.
10. Gwarancja jest wyłączona w razie przetworzenia Produktu przez Kupującego lub połączenia
Produktu z innymi produktami, których Sprzedający nie dostarczył.
11. Strony niniejszym w całości wyłączają rękojmię za wady Produktów, określoną w przepisach
Kodeksu Cywilnego, w tym art. 609 Kodeksu Cywilnego.


§8.
REKLAMACJE
1. Kupujący będzie miał prawo składać reklamacje dotyczące ilości lub jakości dostarczonych
Produktów z zachowaniem terminów określonych w § 7 ust. 4-6. Pod pojęciem zastosowanego
tam określenia „natychmiastowe” rozumie się poinformowanie Sprzedającego o wykrytych
wadach w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
2. Protokół reklamacji Kupujący prześle Sprzedającemu pocztą, faksem lub drogą elektroniczną w
zastrzeżonym powyżej terminie do złożenia reklamacji. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną przez
Kupującego reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji, o czym ww.
terminie poinformuje Kupującego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Protokół reklamacyjny do pobrania znajduje się na dole strony www.raro.pl.pl w zakładce
“Formularz reklamacyjny”.
4. Elementy meblowe poddane dalszej obróbce/montażowi nie podlegają reklamacji od strony
uszkodzeń mechanicznych.


§9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sprzedający w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny wobec Kupującego, czy to na
podstawie umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie
obowiązku ustawowego) bez względu na powód tej odpowiedzialności za: jakąkolwiek utratę
zysku, korzyści z podjęcia przedsięwzięcia biznesowego, korzyści z zawarcia umowy, utraty
wpływów, lub spodziewanych oszczędności, a także jakichkolwiek szkód, które wynikają w
sposób pośredni.
2. Sprzedający w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny czy to na podstawie umowy, czynu
niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie obowiązku ustawowego), jeżeli
niewykonywanie przez niego zobowiązań umownych jest spowodowane okolicznościami
związanymi z wykonywaniem umów, które zobowiązany był zawrzeć lub wykonywać na własny
rachunek z uwagi na wymóg lub polecenie Kupującego bez względu na rodzaj tych okoliczności.
3. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego czy to wynikająca z Umowy Sprzedaży, czy
też wynikająca z czynów niedozwolonych (włączając w to niedbalstwo lub też naruszenie
obowiązków ustawowych) bez względu na powód tej odpowiedzialności jest ograniczona do
kwoty wartości Produktu, z którego wynika roszczenie o naprawienie szkody, a jeżeli kwota
dochodzonego naprawienia szkody jest mniejsza od tej sumy Sprzedający odpowiada do
wysokości szkody.
4. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego nie wyłączają lub ograniczają innych
obowiązków gwarancyjnych określonych w § 7 i 8, a także nie stanowią wyłączenia lub
ograniczenia odpowiedzialności za śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną przez
niedbalstwo Sprzedającego lub osób, za które Sprzedający odpowiada.


§10.
KLAUZULA POUFNOŚCI
Kupujący będzie traktować wszystkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Sprzedającego na
podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży jako poufne. Kupujący zobowiązuje się zachować w
poufności informacje poufne oraz nie rozpowszechniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedającego, z wyjątkiem gdy jest to wymagane przez prawo lub stosowną władzę, oraz używać
informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży. Wszelkie
informacje poufne pozostaną własnością Sprzedającego i na pierwsze wezwanie Kupujący zwróci
Sprzedającemu wszystkie takie informacje sporządzone w formie pisemnej i nie zachowa żadnej ich
kopii.


§11.
SIŁA WYŻSZA
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie oraz wynikające z takiego opóźnienia
inne naruszenia wykonywania Umowy Sprzedaży, jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane
przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą. W takim wypadku Strona jest upoważniona do
stosownego przedłużenia czasu na wykonanie obowiązków. W przypadku działania Siły Wyższej
(jak określono poniżej) Strona, która w wyniku tego jest opóźniona lub doznała szkód
poinformuje drugą stronę możliwie jak najszybciej, ale w każdym przypadku w przeciągu 7 dni
po wystąpieniu takiej Siły Wyższej określając, jakiego charakteru jest to Siła Wyższa jak również
jej przybliżone trwanie. W sytuacji, gdy działanie Siły Wyższej trwa dłużej niż 14 dni lub oczekuje
się, że będzie trwało dłużej niż 21 termin dni wówczas Sprzedający ma prawo do rozwiązania
Umowy Sprzedaży ze skutkiem na datę złożenia takiego oświadczenia Kupującemu.
2. Pojęcie Siły Wyższej będzie rozumiane jako obejmujące szkody lub opóźnienia spowodowane
przez ustawy lub przepisy, a także rozporządzenia któregokolwiek z rządów (de facto lub de
jure), zjawiska naturalne, takie jak:trzęsienia ziemi i powodzie, pożary, zamieszki, wojny, strajki,
rozbicie statków, embargo na przewóz towarów lub inne przyczyny, dużych rozmiarów braki
zaopatrzenia w energię, nie dające się przewidzieć i poza kontrolą Stron i które powstrzymują
całkowicie lub częściowo wywiązanie się z zobowiązań objętych Umową Sprzedaży.


§12.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszystkie rozwiązania podlegające ochronie jako Prawa Własności Intelektualnej, w tym znaki
towarowe, specyfikacje, rysunki, informacje, formy, przyrządy, narzędzia i inne materiały związane z
Produktami i procesem produkcyjnym Produktów są i pozostaną własnością Sprzedającego lub
podmiotu z grupy kapitałowej Sprzedającego. Kupujący nie posiada i nie nabędzie żadnego prawa,
tytułu ani udziału w żadnym z Praw Własności Intelektualnej, a sprzedaż Produktów zawierających
Prawa Własności Intelektualnej nie zapewnia Kupującemu żadnego prawa lub tytułu do Praw Własności
Intelektualnej.


§13.
PRAWO WŁAŚCIWE
Umowa Sprzedaży podlega polskiemu prawu materialnemu i zgodnie z nim powinna być
interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Sprzedaży zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego.


§14.
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW; JURYSDYKCJA SĄDÓW
Wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży, w tym wszelkie spory dotyczące jej
naruszenia, rozwiązania lub nieważności, niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia,
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, które nie zostały
rozstrzygnięte polubownie przez Strony będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo
dla Sprzedającego.


§15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i § 5 ust. 2 OWS, Umowa Sprzedaży może być zmieniona lub
uzupełniona w całości lub w części w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w drodze pisemnego porozumienia Stron podpisanego przez osoby upoważnione
do reprezentacji Stron.
2. Kupujący nie przekaże jakichkolwiek lub wszystkich swoich praw lub zobowiązań objętych
Umową Sprzedaży stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
3. Jeśli jakiekolwiek postanowienia Umowy Sprzedaży lub OWS będzie uznane za nieważne lub
niewykonalne przez sąd o odpowiedniej właściwości w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas
będzie ono zastąpione alternatywnym postanowieniem, które jest najbliższe, co do zakresu,
skutku i wykonalności do pierwotnego postanowienia, a ta nieważność lub niewykonalność nie
spowoduje braku ważności pozostałych postanowień Umowy Sprzedaży lub OWS, które nadal
będą w pełni obowiązywać.
4. Kupujący składając Zamówienie oświadcza i zapewnia Sprzedającego, że posiada pełne prawo
i upoważnienie do zawarcia Umowy Sprzedaży, wszystkie konieczne czynności właściwych
organów Kupującego zostały podjęte w celu zatwierdzenia zawarcia i wykonywania Umowy
Sprzedaży, nie istnieją żadne umowne zobowiązania lub inne obowiązki, które uniemożliwiłyby
mu podpisanie lub wykonywanie Umowy Sprzedaży.
5. ile OWS nie stanowią wprost inaczej, wszystkie zawiadomienia i korespondencja Stron Umowy
Sprzedaży będzie doręczana Sprzedającemu na adres wskazany w OWS, a Kupującemu na adres
wskazany w Zamówieniu.
6. Dla interpretacji treści Umowy Sprzedaży decydująca jest treść Umowy oraz OWS w języku
polskim.