Regulamin konkursu dla architektów i projektantów wnętrz RARO&CLEAF 

"Zaprojektuj swój wyjazd do Włoch"

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunku konkursu pod nazwą „Zaprojektuj swój wyjazd do Włoch”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Organizatorem konkursu jest RARO sp. z o.o. sp. k., ul. Mazowiecka 12/36, 00-048 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005730, NIP 7182163868, zwana dalej: "Organizatorem".

4. Przyrzekającym nagrody jest w rozumieniu art. 919 k.c. jest RARO sp. z o.o. sp. k., ul. Mazowiecka 12/36, 00-048 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005730, NIP 7182163868.

5. Organizator oświadcza, iż Konkurs „Zaprojektuj swój wyjazd do Włoch” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żądną inną formą o której mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Ilekroć w Regulaminie wystąpią następujące zwroty, przyjmuje się ich następujące znaczenie na potrzeby Konkursu:

a. Regulamin konkursu – niniejszy regulamin,

b. Organizator  –  RARO sp. z o.o. sp. k., ul. Mazowiecka 12/36, 00-048 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005730, NIP 7182163868.

c. Uczestnik konkursu  –  pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub minimum dwuosobowy zespół pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którzy zgłosili wolę uczestnictwa w konkursie poprzez przesłanie realizacji oraz odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.raro.pl , a także spełniająca warunek wskazany w § 4 pkt. 2 Regulaminu,

d. Zwycięzca konkursu – Uczestnik konkursu będący jednocześnie laureatem jednej z nagród.

e. Zgłoszenie  –  Oświadczenie woli uczestnictwa w konkursie poprzez przesłanie realizacji oraz odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.raro.pl/konkurs

f. Stroną Konkursu - strona www.raro.pl/konkurs, na której Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia poprzez formularz.

g. Galeria konkursowa – strona, gdzie publikowane są nagrodzone projekty, po weryfikacji poprawności przez administratora strony www.raro.pl/konkurs

 

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs ma charakter cykliczny, odnawiany co roku. Cykl trwa od 01 maja do 30 kwietnia kolejnego roku. Pierwszy cykl rozpocznie się 01 lipca 2023 r. i potrwa do 30 kwietnia 2024 r.

2. W każdym miesiącu do 15 dnia miesiąca ogłoszony zostanie zwycięzca miesiąca z tytułem „Projekt Miesiąca”, (pierwszy laureat zostanie wybrany za miesiąc lipiec 2023 r.)

3. Po zakończeniu każdego cyklu do dnia 30 września spośród „Projektów Miesiąca” wyłoniony zostanie „Projekt Roku”.

 

§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU, WYMAGANIA I ZGŁOSZENIE PROJEKTU

1. Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie inwestycji zaprojektowanej przez zgłaszającego z wykorzystaniem produktów firmy CLEAF zakupionych w autoryzowanym przez RARO punkcie dystrybucyjnym, udokumentowany dokumentem ich zakupu.

2. Konkursu prowadzony jest na stronie internetowej: www.raro.pl

3. Projekt powinien być estetyczny, ciekawy, inspirujący, unikalny. Może łączyć produkty marki CLEAF z innymi elementami wykorzystywanymi przy aranżacji wnętrz: stoliki, meble, płytki, elementy dekoracyjne podłóg i ścian, roślinność itp.

4. Uczestnik może przesłać więcej materiałów, w tym rzuty i przekroje, jednak ilość wysłanych materiałów nie będzie miała wpływu na werdykt jury konkursowego.

5. Zgłoszenia projektu w Konkursie dokonuje się na adres mailowy: konkurs@raro.pl  lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie konkursowej

6. Zgłoszenie powinno zwierać następujące dane:

a. informacje kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy lub pracowni (przy zgłoszeniu projektu przez firmę), adres do korespondencji;

b. dane lokalizacji projektu (w przypadku inwestora prywatnego wyłącznie miejscowość). W przypadku HoReCa dane powinny być pełne: nazwa miejsca (Hotelu, restauracji lub innej inwestycji).

c. załączenie opisu projektu (maksymalnie 2000 znaków);

d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu oraz zgody na opublikowanie Pracy Konkursowej;

e. minimum 3 zdjęć przedstawiających realizację inwestycji o wymiarach minimum 2048px dłuższy bok, 300DPI

7. Każda zgłoszona praca konkursowa zostanie poddana weryfikacji przez Organizatora pod względem spełnienia warunków formalnych. Po ocenie poprawności zgłoszenia praca zostanie opublikowana w galerii konkursowej.

 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba, która zawodowo zajmuje się projektowaniem lub aranżacją wnętrz (architekt, projektant wnętrz) lub studiuje na kierunku związanym z projektowaniem lub aranżacją wnętrz (student).

3. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, ale każda praca może zostać zgłoszona tylko raz.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).

5. Rezygnacja z udziału w Konkursie jest możliwa poprzez zgłoszenie tego faktu na adres e-mail:  konkurs@raro.pl

6. Osoba, która zrezygnowała z uczestnictwa w Konkursie traci wszystkie przywileje związane z byciem Uczestnikiem Konkursu.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zdjęć ze zrealizowanej inwestycji wraz ze wszystkimi pozwoleniami, zgodnej z wymaganiami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych danych osobowych w zgłoszeniu.

9. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Zgłaszając pracę/prace do konkursu uczestnik:

a. oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do pracy/prac zgłoszonych w Konkursie;

b. wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną czasowo publikację zgłoszonych prac, z oznaczeniem swojego autorstwa oraz autora wykonanych fotografii i respektowaniem osobistych praw autora,

c. w przypadku uzyskania nagród wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy firmy (jeżeli zgłoszenie dotyczy firmy) i miejscowości zamieszkania, nazwę uczelni i kierunek studiów (w przypadku studentów) w materiałach Organizatora i w wybranych przez niego mediach.

d. wyraża zgodę bez zastrzeżeń na wykorzystanie zgłoszonych projektów na wystawach, w prasie, w Internecie i materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i czasowych, z respektowaniem autorskich praw osobistych autora projektu, w tym podawaniem danych osobowych: imienia, nazwiska autora.

e. podaje dane autora zdjęć (o ile sam nie jest ich autorem) oraz przekazuje zgodę autora na ich wykorzystanie dla wszystkich celów związanych z uczestnictwem w konkursie.

11. W Konkursie będą brały udział jedynie zgłoszenia kompletne, tj. zawierające wszystkie obowiązkowe elementy w formularzu i pracę konkursową zgodną z wymaganiami.

12. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w projekcie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia sprawy.

13. Nagrodzeni Uczestnicy, zostaną poproszeni o dostarczenie (dosłanie drogą elektroniczną) plików przygotowanych prac w jakości nadającej się do druku i ewentualnej modyfikacji, plików roboczych (źródłowych). Niedosłanie wymaganych plików w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o nagrodzie może skutkować wykluczeniem pracy z Konkursu

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu oraz pozbawienia prawa do nagrody osób, które naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy z Uczestników Konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do prac zgłoszonych w Konkursie. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

2. Z chwilą otrzymania nagrody głównej lub wyróżnienia wyłoniony drogą niniejszego konkursu praca konkursowa/projekt staje się własnością Organizatora konkursu, który może go wykorzystywać bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Twórca zwycięskiego projektu w momencie wręczenia nagrody przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci  komputera, najmu i użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania i prezentowania w Internecie z respektowaniem autorskich praw osobistych autora projektu, w tym podawaniem danych osobowych: imienia, nazwiska autora.

3. Majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych w Konkursie prac przechodzą nieodpłatnie na Organizatora, z chwilą podpisania odrębnej umowy w przedmiocie przeniesienia wyłącznych majątkowych praw autorskich do Utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06  ze  zm.), zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem konkursu, będącym autorem zwycięskiego Projektu

4. Twórca nagrodzonego projektu przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie opracowania utworu, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbki lub adaptacji. Opracowanie w zakresie przeróbki lub adaptacji zostanie powierzone  autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Organizatora.

5. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego lub wyróżnionego projektu.

6. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają nieodpłatną zgodę (licencję) na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu we wszelkich formach promocyjno-reklamowych związanych z Konkursem, w tym również utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania i prezentowania w Internecie, wykorzystanie w całości lub części. Publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze w charakterze promocji autora.

7. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie prac konkursowych, wizerunku oraz danych osobowych na liście laureatów umieszczonej m.in. na stronie konkursowej oraz w innych materiałach promocyjnych Organizatora

8. Administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i jego promocji, także po jego zakończeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania nagrody.

9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (z.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.). Każdy Uczestnik Konkursu zachowuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmieniania, uzupełniania lub poprawiania. Dane te nie będą przekazywane przez Organizatora osobom trzecim.

 

§ 6. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I KRYTERIA OCENY PRAC

1. Wybór zwycięzców nastąpi przez powołane w tym celu jury Konkursu. Ocena jury ma charakter obiektywny.

2. W skład jury Konkursu wchodzą wskazane przez organizatora osoby kompetentne zatrudnione w firmie RARO oraz CLEAF.

3. Jury ocenia prace wyłącznie spełniające wymogi niniejszego Regulaminu.

4. Jury  w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, spośród nadesłanych prac, wyłoni laureata „Projektu Miesiąca” a następnie do 30 września kolejnego roku „Projekt Roku” spośród „Projektów Miesiąca”.

5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Ocenie podlegać będą następujące elementy:

a. funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań

b. estetyka

c. innowacyjność i nowatorstwo

d. jakość prezentacji (przesłanych zdjęć zrealizowanej inwestycji)

e. zgodność z regulaminem

7. Organizator konkursu w skrajnych przypadkach zastrzega sobie prawo do:

a) niewyłaniania zwycięzcy w danym miesiącu,

b) wybrania jako zwycięzcę projektu, który był zgłoszony w poprzednich miesiącach a ze względu na dużą ilość ciekawych zgłoszeń nie został wybrany jako zwycięzca.

 

§ 7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Dla laureatów w Konkursie przewidziano Nagrody:

a. „Projekt Miesiąca” - wyjazd na szkolenie do Włoch do naszego dystrybutora CLEAF (wyjazd odbędzie się w lipcu, dokładny termin podany do wiadomości najpóźniej do 31.12.2023 r. Wszystkie koszty wyjazdu w lipcu na szkolenie do Włoch, takie jak bilety lotnicze, hotele i koszty wyżywienia, pokrywa organizator, firma RARO).

b. „Projekt Roku”: nagroda rzeczowa.

c. publikacja na stronie www.raro.pl najlepszych projektów.

2. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Konkursu.

3. Wręczenie nagrody za „Projekt Roku” nastąpi na Gali RARO we wrześniu 2024.

4. Laureaci z 12 miesięcy za „Projekt Miesiąca” zostaną zaproszeni do naszej Wzorcowni  RARO w Warszawie na ul. Mazowieckiej 12/36 gdzie odbędzie się wręczenie nagrody za „Projekt Roku”.

5. Zwycięzcy Konkursu (laureaci nagród) zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Ponadto informacja zostanie opublikowana na stronie konkursu www.raro.pl.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk autorów wybranych prac konkursowych, a  także  ich  projektów konkursowych  oraz  umieszczenia  tych  informacji  w  materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

7. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6ai 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

8. Przed wydaniem nagrody rzeczowej Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości brutto wygranej. Podatek należy wpłacić do organizatora konkursu, a nie organu skarbowego.

9. Nie dopuszcza się wymiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny oraz przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie.

10. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody na rzecz Organizatora.

11. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poproszeni o dostarczenie (dosłanie drogą elektroniczną) plików przygotowanych prac w jakości nadającej się do druku i ewentualnej modyfikacji, plików roboczych (źródłowych). Niedosłanie wymaganych plików w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o nagrodzie może skutkować wykluczeniem pracy z Konkursu.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.raro.pl, w zakresie, w jakim nie będzie to wpływać na prawa do nagrody już nabyte przez Uczestnika.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia. Organizator o zmianach poinformuje Uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Konkursu oraz poprzez wysłanie Uczestnikom wprowadzonych zmian na podany przez nich adres e-mail w zgłoszeniu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

5. Informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie: www.raro.pl oraz w siedzibie Organizatora